Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Năm 23rd, 2013

Tùy hỷ

 Đỗ Hồng Ngọc

images (1)

Mùa Phật đản 2557

 

TÙY HỶ

Lúc bấy giờ Di Lặc Bồ tát bèn bạch Phật: « Thế Tôn ! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào nghe kinh Pháp Hoa này mà tùy hỷ thì đặng bao nhiêu phước đức ? » (more…)

Read Full Post »

Trần Vấn Lệ

063hoasen

Phật ngồi một chỗ phương Đông nhìn ra bốn hướng thấy lòng người ta, thấy thế gian cõi ta bà, tang thương chỉ một sát na mơ hồ… (more…)

Read Full Post »