Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘TẠ CHÍ ĐẠI TRƯỜNG’

TẠ CHÍ ĐẠI TRƯỜNG

Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển,TT-Huế,  No. 7(96)(2012), tr. 126-136

Tóm tắt

Trong các loại tiền thời Tây Sơn có các đồng tiền mang niên hiệu Càn Long và Quang Trung, mặt sau có hai chữ “An Nam” được giới sưu tầm và các nhà nghiên cứu cổ tiền học chú ý. Đã có nhiều ý kiến tranh luận gay gắt xoay quanh cácđồng tiền này, theo những khuynh hướng chính trị, tâm cảm có lúc tách rời với khung cảnh thật của quá khứ. (more…)

Read Full Post »