Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Đọc Ngoại Truyện Đô Đốc Tuyết’

Trường Nghị

“Ra sức trừ khử sự đau khổ cho dân, vì cả cõi đời này mà tiêu diệt hết mọi sự bất bình, đó là sở nguyện của ta. Chí nguyện và công việc đó không phải để nói với bọn ngươi. Bọn ngươi không phải là kẻ đáng để cho ta nói chuyện ấy” …

(Tây Sơn Lương Tướng Ngoại Truyện – Nguyễn Đô Đốc Văn Tuyết Ngoại Truyện – Họ Nguyễn Thôn Vân Sơn ).

 

(more…)

Read Full Post »